Efektem pracy uczestników 4 spotkań narady obywatelskiej są rekomendacje społeczne, czyli oddolne propozycje działań dotyczące ważnych problemów i wyzwań związanych z życiem mieszkańców w Starogardzie Gdańskim.

Rekomendacje, które zostały opracowane w czasie spotkań w UG i w świetlicy w Szpęgawsku dotyczą spraw społecznych i rozwoju gminy – są propozycją działań, które mogą rozwiązać lokalne problemy lub przyczynić się do rozwoju gminy.

Opracowane zostały następujące rekomendacje :

  • Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami. Ułatwienie dostępu do aktualnych informacji w lokalnym  biuletynie i na stronie internetowej gminy. Organizowanie cyklicznych spotkań i debat z mieszkańcami.
  • Zaktywizowanie mieszkańców, aby angażowali się w działania związane z planowaniem przestrzennym oraz w kontrolę społeczną nad inwestycjami. Stworzenie regulaminu konsultacji społecznych i ich organizowanie.
  • Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców. Zachęcanie do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy  poprzez tworzenie odpowiedniej infrastruktury, ulgi podatkowe, szkolenia dla przedsiębiorców oraz promowanie działalności proekologicznej i nowych technologii.
  • Rozwój lokalnej turystyki oparty na wykorzystaniu zalet krajobrazu, tradycji i innych zasobów lokalnych. Przekonanie mieszkańców o wartościach materialnych i niematerialnych gminy, zbudowanie spójnej oferty regionalnej, wzmocnienie bazy noclegowej, rekreacyjnej  i żywieniowej.
  • Zatrzymanie młodych osób na wsi poprzez stworzenie odpowiednich warunków życia dla  młodych rodzin oraz możliwości rozwoju w miejscu urodzenia. Stworzenie gminnego programu osadnictwa, wsparcie dla pracujących rodziców oraz udogodnienia podatkowe dla młodych przedsiębiorców.
  • Aktywizacja  drzemiących w rolniczej wsi  zasobów wiedzy, energii, doświadczenia poprzez rozwijanie nowoczesnych, innowacyjnych kierunków rozwoju rolniczego i pozarolniczego, budowę infrastruktury koniecznej do rozwoju, tworzenie grup producenckich oraz wzbogacenie lokalnej oferty rolniczej o nowe produkty i usługi związane z produkcją żywności.

Pełna treść rekomendacji dostępna jest w dziale „do pobrania”

Opracowane rekomendacje zaprezentowane zostaną na tzw. wysłuchaniu publicznym, czyli spotkaniu przedstawicieli urzędu, organizacji społecznych i przede wszystkim wszystkich mieszkańców gminy, które odbędzie się 17.06.2015 o godz. 18.00 w sali Grodziska Owidz. Zapraszamy!